Rutetabellar


Bussruter.

Båtruter.

Ferjeruter Rogaland

 

Sponsorar


Etter gudstenesta 24. oktober vert det halde soknemøte kor ein skal handsama
biskopen sitt forslag til ny gudstenesteforordning. Dvs forslag til kor mange
gudstenester ein skal ha i året i kvart sokn og når desse skal vera.


Ein har sikkert sett at dette har vore framme i media dei siste dagane, då
det jamt over er ein reduksjon i antal gudstenester, somme stader ein stor
reduksjon.
Reduksjonen hos oss er ikkje så stor. Soknerådet vil likevel saman med
Vikedal og Sandeid foreslå ein auke i antall gudstenester i forhold til
forslaget.

Under 'Soknerådet si side' kan du sjå det opprinnelege forslaget, og
soknerådet sitt forslag
. Du kan også sjå ei grunngjeving soknepresten har
skrive
.(Når det gjeld forslaget frå Vikedal og Sandeid er ikkje dei ferdig
handsama, slik at ein må ta atterhald om endringar her.)

I soknemøtet den 24. okt. kan ein koma med andre framlegg, og ein vil røysta
over dei ulike framlegga.

Soknerådet

 

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716